தகவலறியும் உரிமைச் சட்ட ஆணைக்குழுவின் பிரசுரங்கள் தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம் இலங்கையில் அமுல்படுத்தப்பட்டு இரண்டு வருடங்கள் பூர்த்தியடைந்ததை முன்னிட்டும் இலங்கையில் தகவலறியும் சட்டத்தின் ஆட்சியை முன்னிட்டும் வெளியிடப்பட்டது.

தகவலறியும் உரிமைச் சட்ட ஆணைக்குழுவின் பிரசுரங்கள் தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம் இலங்கையில் அமுல்படுத்தப்பட்டு இரண்டு வருடங்கள் பூர்த்தியடைந்ததை முன்னிட்டும் இலங்கையில் தகவலறியும் சட்டத்தின் ஆட்சியை முன்னிட்டும் வெளியிடப்பட்டது.

- in Uncategorized
108
0
cover-finals-map-v

இலங்கை தகவலறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட ஆணைகளில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட சில ஆணைகள் 2017-2018 மற்றும் இலங்கையின் தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டத்தின் பிரதிபலிப்புக்கள் மற்றும் தகவலுக்கான உரிமையின் செயற்பாட்டு முறை

http://www.rticommission.lk/web/images/pdf/books/rtic-compilation-ta.pdf

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

SLPI conducts training to journalists on Right to Information Act (RTI) in Uva Province

The Sri Lanka Press Institute (SLPI) as part