විමසීම්

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය

96,කිරුළ පාර, කොළඹ  05 , ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන  : +94 115 353 635 / +94 115 335 500
ඊ-මේල්   : info@slpi.lk

Connect with us on

  • YouTube

Please reach out using the form below.

Fieldset

 

Verification