ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තොරතුරු පනත පිළිබඳ වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තොරතුරු පනත පිළිබඳ වැඩමුළුවක්

- in පුවත්
582
0

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතන විසින් ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ එක්දින වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා රූපවහිනී සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී පවත්වනු ලැබීය. සංස්ථා කාර්යමණ්ඩලය ඉතාමත් උනන්දුවෙන් මේ සඳහා සහභාගි වී සිටි අන්දම දැකගත හැකි විය.

මෙම වැඩමුළුව මෙහෙයවනු ලැබුවේ  නීතීඥ/මාධ්‍යවේදිනී රදිකා ගුණරත්න මෙනෙවිය විසිනි.

වැඩමුළුවට ආරම්භය ලබාදුන් ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ ප‍්‍රධානී කුමාර් ලෝපේස් මහතා

වැඩමුළුව මෙහෙයවනු ලැබූ නීතීඥ/මාධ්‍යවේදිනී රදිකා ගුණරත්න මෙනෙවිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

තොරතුරු පනතට වසර දෙකක් සපිරීම නිමිත්තෙන් තොරතුරු කොමිසම විසින් නිකුත් කරනු ලබන නියෝග (2017/2018)

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනීමේ  අයිතිවාසිකම පිලිබඳ කොමිෂන් සභාව