තොරතුරු පනතට වසර දෙකක් සපිරීම නිමිත්තෙන් තොරතුරු කොමිසම විසින් නිකුත් කරනු ලබන නියෝග (2017/2018)

තොරතුරු පනතට වසර දෙකක් සපිරීම නිමිත්තෙන් තොරතුරු කොමිසම විසින් නිකුත් කරනු ලබන නියෝග (2017/2018)

- in Uncategorized
609
0
cover-finals-map-vi (1)

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනීමේ  අයිතිවාසිකම පිලිබඳ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද තෝරාගත් නියෝග 2017/2018 සහ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනීමේ  තන්ත්‍රය පිලිබඳ පිලිබිබු කිරම

http://www.rticommission.lk/web/images/pdf/books/rtic-compilation-si.pdf

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

තහනම් ආම්පන්න වලට වැට බැදීම

මංගලනාත් ලියනආරච්චි.   –   ත්‍රිකුණාමල ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රිකයේ තිස් දහසකගේ